Rohozná - Stavebné pozemky

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

vyhlasuje

Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s  § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  stavebných pozemkov v Brezne časť  Rohozná 

Predmet súťaže:

pozemky

 1. parc. reg. C-KN 6783/10, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 433  m2

parc. reg. C-KN 6787/36, druh pozemku: orná pôda o výmere 582 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/11, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 2. parc. reg. C-KN 6783/12, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1038 m2
 3. parc. reg. C-KN 6783/13, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 321 m2

parc. reg. C-KN 6787/44, druh pozemku: orná pôda o výmere 694 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/14, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 2. parc. reg. C-KN 6783/15, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1038 m2
 3. parc. reg. C-KN 6783/16, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 276 m2

parc. reg. C-KN 6787/56, druh pozemku: orná pôda o výmere 723 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/17, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1000 m2
 2. parc. reg. C-KN 6783/18, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1000 m2
 3. parc. reg. C-KN 6783/19, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 981 m2
 4. parc. reg. C-KN 6783/20, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 993 m2
 5. parc. reg. C-KN 6783/21, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1157 m2
 6. parc. reg. C-KN 6783/22, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 741 m2

parc. reg. C-KN 6787/79, druh pozemku: orná pôda o výmere 211 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/23, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 946 m2
 2. parc. reg. C-KN 6783/24, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1026 m2
 3. parc. reg. C-KN 6783/25, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1017 m2
 4. parc. reg. C-KN 6783/26, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 5. parc. reg. C-KN 6783/27, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 6. parc. reg. C-KN 6783/28, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 7. parc. reg. C-KN 6783/29, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 8. parc. reg. C-KN 6783/30, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1015 m2
 9. parc. reg. C-KN 6783/31, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1003 m2
 10. parc. reg. C-KN 6783/32, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 297 m2

parc. reg. C-KN 6787/23, druh pozemku: orná pôda o výmere 711 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/33, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 40 m2

parc. reg. C-KN 6787/75, druh pozemku: orná pôda o výmere 964 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/34, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 343 m2

parc. reg. C-KN 6787/76, druh pozemku: orná pôda o výmere 670 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/35, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 368 m2

parc. reg. C-KN 6787/76, druh pozemku: orná pôda o výmere 638 m2

 1. parc. reg. C-KN 6783/36, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 209 m2

parc. reg. C-KN 6787/78, druh pozemku: orná pôda o výmere 807 m2

 1. parc. reg. C-KN 6787/13, druh pozemku: orná pôda o výmere 986 m2
 2. parc. reg. C-KN 6787/14, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 3. parc. reg. C-KN 6787/15, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 4. parc. reg. C-KN 6787/16, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 5. parc. reg. C-KN 6787/17, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 6. parc. reg. C-KN 6787/18, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 7. parc. reg. C-KN 6787/19, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 8. parc. reg. C-KN 6787/20, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 9. parc. reg. C-KN 6787/21, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 10. parc. reg. C-KN 6787/22, druh pozemku: orná pôda o výmere 1002 m2
 11. parc. reg. C-KN 6787/25, druh pozemku: orná pôda o výmere 1047 m2
 12. parc. reg. C-KN 6787/26, druh pozemku: orná pôda o výmere 1023 m2
 13. parc. reg. C-KN 6787/27, druh pozemku: orná pôda o výmere 1011 m2
 14. parc. reg. C-KN 6787/29, druh pozemku: orná pôda o výmere 1037 m2
 15. parc. reg. C-KN 6787/30, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 16. parc. reg. C-KN 6787/31, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 17. parc. reg. C-KN 6787/32, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 18. parc. reg. C-KN 6787/33, druh pozemku: orná pôda o výmere 1072 m2
 19. parc. reg. C-KN 6787/34, druh pozemku: orná pôda o výmere 1067 m2
 20. parc. reg. C-KN 6787/35 druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 21. parc. reg. C-KN 6787/37, druh pozemku: orná pôda o výmere 1038 m2
 22. parc. reg. C-KN 6787/38, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 23. parc. reg. C-KN 6787/39, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 24. parc. reg. C-KN 6787/40, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 25. parc. reg. C-KN 6787/41, druh pozemku: orná pôda o výmere 1074 m2
 26. parc. reg. C-KN 6787/42, druh pozemku: orná pôda o výmere 1067 m2
 27. parc. reg. C-KN 6787/43, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 28. parc. reg. C-KN 6787/45, druh pozemku: orná pôda o výmere 998 m2
 29. parc. reg. C-KN 6787/46, druh pozemku: orná pôda o výmere 957 m2
 30. parc. reg. C-KN 6787/47, druh pozemku: orná pôda o výmere 1043 m2
 31. parc. reg. C-KN 6787/48, druh pozemku: orná pôda o výmere 1089 m2
 32. parc. reg. C-KN 6787/49, druh pozemku: orná pôda o výmere 1090 m2
 33. parc. reg. C-KN 6787/50, druh pozemku: orná pôda o výmere 1001 m2
 34. parc. reg. C-KN 6787/51, druh pozemku: orná pôda o výmere 1019 m2
 35. parc. reg. C-KN 6787/52, druh pozemku: orná pôda o výmere 1016 m2
 36. parc. reg. C-KN 6787/53, druh pozemku: orná pôda o výmere 997 m2
 37. parc. reg. C-KN 6787/55, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 38. parc. reg. C-KN 6787/57, druh pozemku: orná pôda o výmere 1323 m2
 39. parc. reg. C-KN 6787/58, druh pozemku: orná pôda o výmere 1047 m2
 40. parc. reg. C-KN 6787/59, druh pozemku: orná pôda o výmere 1018 m2
 41. parc. reg. C-KN 6787/60, druh pozemku: orná pôda o výmere 1005 m2
 42. parc. reg. C-KN 6787/61, druh pozemku: orná pôda o výmere 1003 m2
 43. parc. reg. C-KN 6787/62, druh pozemku: orná pôda o výmere 1005 m2
 44. parc. reg. C-KN 6787/63, druh pozemku: orná pôda o výmere 1002 m2
 45. parc. reg. C-KN 6787/64, druh pozemku: orná pôda o výmere 989 m2
 46. parc. reg. C-KN 6787/65, druh pozemku: orná pôda o výmere 1009 m2
 47. parc. reg. C-KN 6787/66, druh pozemku: orná pôda o výmere 999 m2
 48. parc. reg. C-KN 6787/67, druh pozemku: orná pôda o výmere 997 m2
 49. parc. reg. C-KN 6787/68, druh pozemku: orná pôda o výmere 1173 m2
 50. parc. reg. C-KN 6787/69, druh pozemku: orná pôda o výmere 1015 m2
 51. parc. reg. C-KN 6787/70, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 52. parc. reg. C-KN 6787/71, druh pozemku: orná pôda o výmere 1000 m2
 53. parc. reg. C-KN 6787/72, druh pozemku: orná pôda o výmere 1001 m2
 54. parc. reg. C-KN 6787/73, druh pozemku: orná pôda o výmere 993 m2
 55. parc. reg. C-KN 6787/74, druh pozemku: orná pôda o výmere 1018 m2

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1 sa nachádzajú v Brezne v lokalite Rohozná

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači a na sociálnych sieťach. Súčasťou obchodnej verejnej súťaže je grafická príloha zobrazujúca predmet súťaže. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno č. 77/2022 zo dňa  22.06.2022;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

           spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden stavebný pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne stavebné pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na tri pozemky, doručí tri zalepené  a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne stavebné pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z toho dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom,  môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom...  (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na pozemok č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. pozemok č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (napr. pozemok č. 3), atď... Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať pokiaľ navrhovateľ neuvedie v prvom súťažnom návrhu, že má záujem o viac pozemkov tvoriacich predmet súťaže
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý stavebný pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 04.08.2022 do 11.00 hodiny,,
 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – stavebné pozemky Rohozná“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, podstránka – Ponuka majetku mesta (pod týmto textom), alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom.
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

B/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena pre jednotlivé stavebné pozemky požadovaná vyhlasovateľom je        59,00  eur/m².

C/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta
 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 000,00 EUR  (slovom päťtisíc eur), a to na bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600, s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba –nepodnikateľ uvedie rodné číslo) IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 vedeného v Prima banke Slovensko a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne stavebné pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, je povinný zložiť len jednu finančnú zábezpeku vo výške 5000,00 EUR 
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

D/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

E/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • · v prípade ak vyhlasovateľ súťaže odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej finančnej zábezpeky, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu úspešnému uchádzačovi; 
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ, kupujúci;
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje, že za účelom vybudovania a prevádzky jednotlivých inžinierskych sietí a ich sprístupnenia úspešnému uchádzačovi ako kupujúcemu na ich užívanie na vysúťaženej nehnuteľnosti, uzavrú s príslušnými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, resp. dodávateľmi jednotlivých energií  zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien v potrebnom rozsahu s tým, že po dobudovaní prípojok bude na základe porealizačného zamerania stanovený presný koridor danej siete, ktorý bude oddelený geometrickým plánom, na základe ktorého  úspešný uchádzač ako kupujúci uzatvorí s jednotlivými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí resp. dodávateľmi jednotlivých energií riadne zmluvy o zriadení vecného bremena.
 • pre prípad možného trvalého záberu častí vysúťažených pozemkov, v súvislosti s dobudovaním technickej infraštruktúry v danej lokalite,  si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje  právo spätnej kúpy k časti/častiam vysúťaženého pozemku/pozemkov dotknutých jej výstavbou, a to za rovnakú cenu, za akú vysúťažený pozemok/pozemky  vysúťažil a následne kúpil kupujúci od predávajúceho. Technická infraštruktúra bude zahŕňať vybudovanie inžinierskych sietí – vodovodu, kanalizácie, elektriny a makadámových prístupových ciest k jednotlivým pozemkom, ktoré budú slúžiť pre účely výstavby rodinných domov 
 • právo spätnej kúpy platí do ukončenia vybudovania technickej infraštruktúry – najneskôr do 31.12.2026, ktorej vybudovanie zabezpečí vyhlasovateľ, a to na nevyhnutnej časti/častiach pozemku/pozemkov, ktorá je potrebná pre zabezpečenie vybudovania technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu
 • úspešný uchádzač berie na vedomie, že na pozemky tvoriace predmet súťaže je do 01.01. 2025 uzatvorený nájomný vzťah na nájom  na poľnohospodárske účely
 • úspešný uchádzač berie na vedomie, že  predmetnú lokalita tvoriaca predmet súťaže je plánovaná ako „Ekologická štvrť“, ktorá bude v maximálnej možnej miere využívať obnoviteľné zdroje energií -  fotovoltaické panely, solárne panely, tepelné čerpadlá, zber dažďovej vody a jej opätovné využitie (úžitková voda).
 • úspešný uchádzač berie na vedomie, že architektúra objektov bude definovaná do maximálnej podlažnosti 1.NP + podkrovie, so sedlovou strechou a odporúčanou orientáciou hrebeňa východ – západ, zastavanosť v území do 30%.
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

F/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

G/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

H/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

I/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Brezne, 06.07.2022                                              

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

Primátor mesta          

[widgetkit id="20"]

Súbory na stiahnutie