Jarabá - Široká

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 428/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 265 m2

jaraba

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno