Lichardova

Stavba s priľahlími pozemkami v blízkosti centa mesta

Predaj formou OVS

Pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 2528 o výmere 149 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. C-KN č. 2529 o výmere 45 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. C-KN č. 2530 o výmere 47 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. C-KN č. 2531 o výmere 149 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. C-KN č. 2532 o výmere 239 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. C-KN č. 2533 o výmere 115 m2, zastavané plochy a nádvoria

stavba

 • obytný dom,  súp. č. 362, postavená na pozemku - parcela reg.  C-KN č. 2528

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

lichard parc

 

 • IMG 1287
 • IMG 1289
 • IMG 1290
 • IMG 1287
 • IMG 1289
 • IMG 1290

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno