Mlynná dolina

Pozemky vhodné na výstavbu rekreačných chát v Mlynnej doline

pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 8097/32, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 863 m2

 

a novovytvorené parcely, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., Židlovo 414/31 Brezno, č. 46001336-361/19  z parcely 8097/1 lesný pozemok o výmere 1 058 596 m2 a  z parcely 8097/2,  lesný pozemok o výmere 2387 m2, obe  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 • parcela reg. C-KN č. 8097/39, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 875 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/40, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 975 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/41, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 998 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/42, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 744 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/43, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 660 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/44, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 665 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/45, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 764 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/46, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 609 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/47, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 598 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/48, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 917 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/50, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1317 m2
 • parcela reg. C-KN č. 8097/52, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 681 m2

mlynna dolina

 

 

>> Stiahnuť mapu pozemkov

 

 

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno