Mlynná dolina – Hlinka

Image

MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319


vyhlasuje


podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2
a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná
dolina - Hlinka


Predmet súťaže:
predmet súťaže č. 3
pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 8121/19, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 480 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 4
pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 8121/20, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 484 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 6
pozemky a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemky
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/26, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere
309 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť
SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977

 

Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením
od pozemku : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674
m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
- parcela reg. C-KN č. 8121/16, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 232 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 7
pozemky a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemky
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/25, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere
317 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť
SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977
01 Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením
od pozemku : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674
m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
- parcela reg. C-KN č. 8121/15, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 221 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 8
pozemky a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemky
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/24, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere
372 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť
SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977
01 Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením
od pozemku : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674
m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
- parcela reg. C-KN č. 8121/14, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 200 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 9
pozemky a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemky
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/23, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere
328 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť
SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom : Židlovo 3, 977
01 Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom 590/21, odčlenením
od pozemku : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 297674
m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
- parcela reg. C-KN č. 8121/13, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 249 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,


predmet súťaže č. 10
pozemky a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemky
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 7977/22, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere
1386 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila
spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :
Židlovo 3, 977 01 Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom
590/21, odčlenením od pozemku : parcela reg. C-KN č. 7977/1, druh pozemku : lesný
pozemok, o výmere 297674 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným
úradom Brezno, Odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno,
vlastnícky podiel 1/1,
- parcela reg. C-KN č. 8121/12, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 543 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

predmet súťaže č. 11
pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste
pozemok
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8121/11, druh pozemku : trvalý trávny porast,
o výmere 1288 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-286/2021, ktorý vyhotovila
spoločnosť SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o., IČO : 36639729, so sídlom :
Židlovo 3, 977 01 Brezno, dňa 27.08.2021, úradne overeným dňa 13.09.2021 pod číslom
590/21, odčlenením od pozemku : parcela reg. C-KN č. 8121/1, druh pozemku : trvalý trávny
porast, o výmere 6065 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným
úradom Brezno, Odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 5506 v prospech obchodnej
spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku - prístupovej ceste
- parcela reg. C-KN č. 8121/21, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 767 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,
Podmienky súťaže:
Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle
mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v
regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno
dňa 22. septembra 2021;
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom
rozsahu a právnické osoby
Osoby vylúčené zo súťaže:
zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok
súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Brezna.


A/ Návrh do súťaže
predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej
obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v
Brezne na adresu :
Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
s presným označením odosielateľa uchádzača (meno a priezvisko resp. obchodné
meno, adresa/trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti) na obálke,
súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu
môže byť len jeden z jednotlivých predmetov súťaže označených ako predmet súťaže č.
3 až predmet súťaže č. 11 (napr. predmet súťaže č. 4), pričom predkladatelia môžu podať
aj viac súťažných návrhov na jednotlivé predmety tejto súťaže označené ako predmet
súťaže č. 3 až predmet súťaže č. 11, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej
obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na jednotlivé predmety tejto
súťaže, doručí tri zalepené a označené obálky),
ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na jednotlivé predmety tejto súťaže
označené ako predmet súťaže č. 3 až predmet súťaže č. 11, označí prioritu súťažných
návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z dôvodu, že ak neuspeje
s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím súťažným
návrhom... (napr. predkladateľ podá prvý súťažný návrh na predmet súťaže č. 3, kde

nebude úspešný, lebo ním navrhnutá kúpna cena za 1 m2 pozemku, nebude najvyššia.
Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh napr. predmet súťaže č. 6, ak
ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh
predmet súťaže č. 8). Ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov a hneď prvý
súťažný návrh predkladateľa bude víťazný (t. j. ktorý predkladateľ označil podľa svojich
priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať, pokiaľ predkladateľ
neuvedie v prvom súťažnom návrhu, že má záujem o viac jednotlivých predmetov tejto
súťaže označených ako predmet súťaže č. 3 až predmet súťaže č. 11,
ak podá ten istý predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý jednotlivý predmet
tejto súťaže, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 22.06.2023 do 14
00 hod.,
obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ pozemky, Mlynná dolina -
Hlinka“;
súťažné ponuky budú vyhodnotené komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov do
piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno
stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať
v úradných hodinách na Mestskom úrade v Brezne odbor právny a majetkový v
kancelárii č. 25, I. posch.;
povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky
uviesť meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a
pod., uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky,
uviesť obchodné meno, sídlo a IČO, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne
číslo, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko,
miesto trvalého pobytu;
k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh
voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas
so spracovaním osobných údajov“ (zverejnené na www. brezno.sk, alebo si ho možno
prevziať na Mestskom úrade Brezno odbor právny a majetkový, kancelária č. 25, I.
posch.)
pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň
doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa
neprihliada.
Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí
majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k
spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo
nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako
nevymožiteľný.


B/ Využitie nehnuteľností
Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa
14.12.2001 a to schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných
častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od
01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné pozemky v lokalite Mlynná, v k.ú.
Brezno, nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ktoré územný plán mesta rieši ako územie

ostatné - neurbanizované územie katastra /prírodný priestor/ - v VI. Mlynná dolina,
s funkčným využitím:
- C-KN 8120, 8121/1, 7977/17 plocha lesohospodárskeho dvora,
- C-KN 7978/37,38,39 ochranný les,
- C-KN 7977/1 Lesy
Prírodné územie s dominujúcou lesnou výrobou
- slúži predovšetkým pre lesnú výrobu. Tvoria ho lesy a lúky na LPF a areály lesných účelových
zariadení. Prípustné je i využitie pre turistiku a rekreáciu /zber plodov, hubárenie, poľovníctvo,
využitie lesných ciest pre cykloturistiku, jazdu na koňoch, lyžiarske trate a pod./
Prípustné stavby nevyhnutné pre lesnú výrobu /po overení vhodnosti polohy v ÚPD, ÚPP
alebo v územnom konaní/.
Na základe prerokovania so Správou NAPANT, bola na predmetných pozemkoch odsúhlasená
výstavba rekreačných objektov.
Pre celú oblasť k.ú. Brezno Mlynná dolina na základe spoločného memoranda bude
zakotvený stop stav, a teda ďalšia výstavba v lokalite nebude možná (posledné pozemky
s možnosťou výstavby).
Upozorňujeme, že realizácia (povoľovacie procesy) bude možná po schválení nového
územného plánu. Zastavanosť v území sa uvažuje na 20%. Z hľadiska svahových deformácií
skúmaného územia je stabilné bez znakov aktívnych a potencionálnych zosuvov.
Možnosť výstavby v lokalite v budúcnosti bude podmienená kladnými stanoviskami orgánov
Štátnej ochrany prírody a dotknutých orgánov štátnej správy, vrátane StVS , a.s. a StVPS a.s.


C/ Stanovenie minimálnej ceny
Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom za pozemky tvoriace predmet
súťaže resp. jednotlivé predmety súťaže je 150,00 eur za 1 m² pozemku. Celková kúpna
cena za jednotlivý predmet (označený ako predmet súťaže č. 3 až predmet súťaže č. 11,)
pozostáva zo súčtu kúpnej ceny za pozemok resp. (2) pozemky a kúpnej ceny za
spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste. Kúpna cena za pozemok, ktorý vyhlasovateľ súťaže
ponúka v podiele 1/1, predstavuje súčin výmery pozemku a ponúknutej kúpnej ceny
predkladateľom za 1 m² pozemku. Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu k prístupovej ceste
sa určí ako súčin cenovej ponuky predkladateľa za 1 m2 pozemku, výmery pozemku, ktorý
tvorí prístupovú cestu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu k pozemku ktorý tvorí prístupovú
cestu. Predkladateľ cenovej ponuky ponúkne len jednu cenovú ponuku za 1 m2 pozemku,
tvoriaceho predmet súťaže resp. jednotlivý predmet súťaže, t.j. nebude ponúkať osobitne dve
cenové ponuky, jednu za pozemok resp. (2) pozemky a jednu za spoluvlastnícky podiel
k prístupovej ceste.


D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov
uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 eur (slovom
desaťtisíc eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba
uvedie IČO, uchádzač - fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta
Brezno, číslo účtu : 2002795045/5600, IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045,
vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s. najneskôr v posledný deň
lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;

doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému
návrhu (výpis z bankového účtu internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový
účet a pod.)
finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj
neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia
komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk,
celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v
lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky
vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla
predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej
zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.
ak uchádzač podá viac súťažných návrhov na jednotlivé predmety tejto súťaže označené
ako predmet súťaže č. 3 až predmet súťaže č. 11, zloží finančnú zábezpeku vo výške 10
000,00 eur len jeden krát


E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov
jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna
cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa
týchto súťažných podmienok;
najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí
ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za
nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;


F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá
vyhlasovateľ podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených
podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou
podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného
akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa
účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
v prípade ak vyhlasovateľ súťaže odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, má
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej finančnej zábezpeky, ktorá
je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu úspešnému uchádzačovi;
úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave, v akom sa nachádza ku
dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy;
úspešný uchádzač je povinný (v prípade, že budú splnené podmienky podľa osobitného
predpisu) zapísať sa v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením kúpnej
zmluvy;
vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej
ceny;
správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia
písomnej akceptácie ponuky primátorom mesta,
v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy
môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom
pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol
predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť a to kedykoľvek aj po predložení
súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako
neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledkov súťaže;
zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola
obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).


H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže
navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný do 10 pracovných
dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o
ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení
obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na
webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa
odmietajú najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od
tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k
neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o
odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili
podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk. Vo
vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia
o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;


I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej
verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením
predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých
vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že
ich návrhy sa odmietli
jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím
na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných
návrhov;
vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;

do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti
podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká
uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný
alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú


J/ Podávanie informácii
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne odbor právny
a majetkový (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom
na adrese lucia.lickova@brezno.sk;

Posledné voľné lukratívne pozemky v jedinečnej lokalite Mlynná dolina – Hlinka. Mesto Brezno ponúka na predaj pozemky v Mýte pod Ďumbierom, ktoré sú už posledné, kde je možná výstavba rekreačnej nehnuteľnosti.

 

Malebná obec Mýto pod Ďumbierom, je známa nielen skvostným prírodným prostredím a bohatými možnosťami športového vyžitia, ale aj dobrou občianskou vybavenosťou. V blízkosti sú známe a kvalitne upravované lyžiarske zjazdovky, cykloturistické chodníky, golfové ihrisko a množstvo wellness centier. Pre deti je tu k dispozícii veľa zážitkových atrakcií, slovenské salaše a ranče ponúkajúce jazdu na koňoch, výrobu slovenských špecialít z ovčieho syra i bohaté možnosti slovenskej gastronómie. Pri tejto ponuke sa jedná o obchodnú verejnú súťaž, viac informácií: Ličková Lucia, Mgr. - 048/6306262, 0910 996 019 lucia.lickova@brezno.sk

Súbory na stiahnutie

Materiály k OVS ZIP 587 KB