Priemyselný park - Vrbová

Image

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

vyhlasuje

Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne - Mostárenská ulica - Vrbová

Predmet súťaže:

Pozemok

 • parcela reg. C-KN č. 3595/5 o výmere 37 111 m2, ,  druh pozemku : trvalý trávnatý porast v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1.

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači a na sociálnych sieťach. Súčasťou obchodnej verejnej súťaže je grafická príloha zobrazujúca predmet súťaže. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno č. 76/2023 zo dňa 05.04.2023;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu: Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo) na obálke,
 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh na predmet tejto súťaže ako jeden celok
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na predmet tejto súťaže ako jeden celok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do .18.05.2023... do.11:00... hod., (v súťažných podmienkach sa presne uvedie deň a hodina lehoty na predkladanie súťažných návrhov, ktorá bude v trvaní 30 dní od vyhlásenia VOS),
 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – predaj nehnuteľnosti na Mostárenskej ulici – Vrbová v Brezne“; ponuky budú vyhodnotené súťažnou komisiou do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade Brezno, v kancelárii č. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom.
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

B/ Využitie nehnuteľností

Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné pozemky zmenou č. XI/4 navrhujú na Technologický park I. v urbanizovanom okrsku č. 7 IBV Chamarova, podľa situovania pozemku z hľadiska územného určenia ako

VD - Územie drobnej výroby a služieb

 • slúži pre umiestňovanie zariadení drobnej priemyselnej i poľnohospodárskej výroby (nie však živočíšnej), služieb a skladov čiastočne obťažujúcich svoje okolie (hluk, vibrácie, prašnosť, zápach a pod.).
 • územie si vyžaduje dopravnú obsluhu nákladnými vozidlami bez obmedzenia nosnosti.

Parkovanie i garážovanie osobných i nákladných vozidiel musí byť riešené na vlastných pozemkoch.

Vhodné využitie:

 1. nevýrobné služby
 2. remeslá a opravárenské služby
 1. drobné prevádzky
 2. drobná priemyselná výroba
 3. poľnohospodárske prevádzky
 1. sklady
 2. parkoviská, parkovacie garáže, hromadné garáže
 3. garáže a odstavné stánia pre nákladné autá, prívesy, autobusy
 4. čerpacie stanice PHM

Prípustné využitie (za určitých obmedzujúcich podmienok):

 1. byty majiteľov a správcov, pohotovostné byty
 2. zariadenia základnej občianskej vybavenosti
 1. nákupné centrá
 2. športové objekty
 3. objekty polície a požiarnikov
 1. motoresty, motely
 2. priemyselná výroba

Regulatív podľa platného ÚPN:

Koeficient prípustnej hladiny (výšky zástavby) = 4 nadzemné podlažia (vrátane využiteľnosti podkrovia)

Koeficient zastavanosti v lokalite je max 80% (pomer zastavanej plochy k výmere pozemku) Uvedené je prípustná výmera plochy na účel vyňatia z PPF na zastavanú plochu, resp. ostatnú plochu vo väzbe na zámer realizácie stavby.

Príslušný odbor mesta Brezno si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanoviska pokiaľ by sa schválili nové zmeny a doplnky územného plánu resp. by nadobudol platnosť nový územný plán mesta Brezno.

Toto stanovisko nenahrádza iné povolenia podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom je (41,87 eur za 1m² ) t.j. 1 553 837,57 eur pozemku, ktorý je predmetom tejto súťaže.

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 eur (slovom desaťtisíc eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie IČO, uchádzač - fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezno, vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s., IBAN : SK345600 0000 0020 0279 5045, a to najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za predmet súťaže ako celok podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za predmet súťaže ako celok, bude pridelené poradie č. 1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č. 2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predmet súťaže ako celok, rozhodne skorší termín podania návrhu;

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • vyhlasovateľ podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky primátorom mesta uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • vyhlasovateľ požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy;
 • v prípade ak vyhlasovateľ súťaže odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej finančnej zábezpeky;
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť kedykoľvek všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk. Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom

na adrese lucia.lickova@brezno.sk;

VI/  Súhlasí

v prípade, že obchodná verejná súťaž bude neúspešná, s jej opakovaným vyhlásením za rovnakých podmienok ako sú schválené v bode V/ tohto uznesenia

 

V Brezne18.04.2023

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

Primátor mesta

Image

Súbory na stiahnutie

Mostarenska_ulica_Vrbova-tlacivo_FO  doc - textový dokument

Mostarenska_ulica-Vrbova-tlacivo_PO doc - textový dokument 

Suhlas-osobne-udaje  doc - textový dokument