Tlačivá cenovej ponuky nájdete v prílohe vyhlásenej OVS
na Elektronickej úradnej tabuli

 

Pozemky na ktoré nie je vyhlásená OVS

V prípade záujmu nás kontaktujte na 0910 996 020; +421 48 6306 262 alebo na predajpozemkov@brezno.sk
 

Pozemky mesta sa predávajú formou obchodnej verejnej súťaže (OVS). Jedná sa o súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy

Za mesto ju vyhlasuje primátor a ak sa má na základe OVS realizovať prevod vlastníctva k nehnuteľnému majetku mesta, jej podmienky schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Mesto uverejní podmienky a kritéria OVS v písomnej forme minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov, a to na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

Uchádzač predkladá súťažný návrh písomne na riadne a úplne vyplnenom tlačive záväznej ponuky, ktoré nájde na stránke www.brezno.sk alebo www.nehnutelnostibrezno.sk , alebo si ho osobne prevezme v úradných hodinách v kancelárii č. 25 na Mestskom úrade v Brezne.

Uchádzačom môže byť fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ aj právnická osoba – obaja však musia predložiť aktuálny výpis (príp. overenú kópiu) zo živnostenského alebo obchodného registra, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace a k súťažnému návrhu priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu a ani jeho organizáciám.

Zo súťaže sú vylúčení predkladatelia súťažných návrhov, ktorí nespĺňajú podmienky OVS, ako aj tí, ktorí majú voči mestu ku dňu uzávierky na podávanie návrhov akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti.

Návrh je potrebné zaslať v zalepenej a neporušenej obálke poštou alebo kuriérom na adresu Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s presným označením odosielateľa na obálke, alebo návrh doručí osobne do podateľne Mestského úradu v Brezne.

Na ponuky doručené po termíne sa neprihliada, rozhoduje pritom dátum doručenia do sídla vyhlasovateľa, nie dátum na poštovej pečiatke.

Súťažná komisia je povinná vyhodnotiť návrhy najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej na ich podávanie.